• هيبريد
  • بوته قوي
  • زودرس
  • ميوه قرمز خوش رنگ و بازارپسند
  • گرد و سفت
  • وزن ميوه 230-200گرم
  • 5-6ميوه در هر خوشه
  • يکنواخت در شکل و اندازه
  • بسيار پربار
  • مقاومت نسبي به پژمردگي فوزاريومي پژمردگي ورتيسيليومي ويروس موزاييک گوجه فرنگي ، ويروس پيچيدگي و زردي برگ گوجه فرنگي
  • مناسب براي صادرات