• جنیسس بوته ای قوی
  • برداشت و هرس آسان
  • رقمی میان رس با دوره برداشت طولانی
  • متوسط طول میوه 18تا20 سانتی متر 
  • تیپ بیت آلفا
  • مناسب کشت به عنوان رقم اصلی در تمام فصول
  • رنگ میوه سبز تیره، سفت و هم شکل
  • مقاومت نسبی به ویروس موزاییک خیار (CMV)
  • سفیدک پودری، ویروس موزاییک زرد کدو (ZYMV)
  • ویروس لکه حلقوی جالیز
  • ویروس زردی بین رگبرگ ها و گموز