آنتاریس

 

شرکت آنتاریس برند مطرح اسپانیایی در حوزه کشاورزی است که مبنا سرشت پارسیان در حال حاضر تنها نماینده رسمی آن در ایران است.

آماده سازی بسیار سریع سفارشات بدون ایجاد لطمه ای بر کیفیت بذور، پیوسته از اهداف این شرکت می باشد.