سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • شاخه های جانبی خود هرس و میانگره های کوتاه
  • زودرس با عملکرد بسیار بالا
  • پُر گل
  • متوسط طول میوه 18_16 سانتی متر
  • میوه کشیده با شیار مناسب
  • رنگ میوه سبز تیره و براق
  • میوه قلمی با شیار متوسط
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی، ویروس موزائیک خیار،

ویروس موزائیک زرد کدو،ویروس زردی بین رگبرگی

  • مناسب برای کشت بهاره و پاییزه