تغییرات اقلیمی، محصولات کشاورزی، بذرهای کشاورزی، کشاورزی پایدار، امنیت غذایی، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، مدیریت منابع آب