خیار گلخانه ای آتا F1

سایر مشخصات:

 • بوته قوی و خود هرس با قدرت ریکاوری بالا
 • برگ ها کوچک،میانگره ها کوتاه 
 • زودرس
 • 3 تا 1 گل در هر بند
 • میوه شیاردار با ظاهری بسیار بازارپسند
 • طول میوه 18_16 سانتی متر با دم گل بلند
 • ماندگاری بالا پس از برداشت
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • میوه سبز تیره و براق
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی،ویروس موزائیک خیار،ویروس زردی بین رگبرگی و ویروس موزائیک زردکدو
 • مناسب کشت پاییزه