گوجه فرنگی گلخانه ای سِلین F1 _ یوکسل

سایر مشخصات:

  • فرم میوه گیلاسی
  • بوته بسیار قوی
  • فاصله میانگره ها کوتاه
  • زودرس
  • همرس و بسیار بازارپسند
  • میوه قرمز خوش رنگ و سفت با ماندگاری بالا پس از برداشت
  • خوش طعم
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی (FOL 0،1)،

پژمردگی ورتیسیلیومی (Va ، Vd)،ویروس موزائیک گوجه فرنگی،

ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی(TYLCV)،نماتد (Ma، Mi، Mj)