هندوانه هکتور F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی با پوشش برگی عالی
  • میان رس
  • میوه بیضی شکل
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • گوشت میوه خوش رنگ و ترد
  • دانه بندی منظم
  • دانه های کم و کوچک
  • پوست میوه ضخیم و یکنواخت
  • مناسب برای صادرات
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی و آنتراکنوز