خربزه آوا F1

سایر مشخصات :

  • زودرس
  • بوته قوی با پوشش برگ عالی
  • پربار
  • میوه وزن 3/5_3 کیلوگرم با شبکه بندی مناسب
  • بازار پسند
  • حفره بذر کوچک
  • گوشت میوه به رنگ نارنجی و تُرد
  • بسیار خوش طعم و معطر
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری و پژمردگی فوزاریومی