خربزه هیبرید ربل F1

سایر مشخصات:

  • ویگوریته و پوشش برگ عالی
  • بسیار پُربار
  • شبکه بندی پوست میوه مناسب و بازار پسند
  • بسیار خوش طعم و معطر
  • اندازه حفره بذر مناسب
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری و پژمردگی فوزاریومی