فلفل گلخانه ای کارنلین F1

سایر مشخصات:

 • دلما تایپ 
 • بوته قوی
 • پوشش گیاهی خوب و بسته
 • مقاوم به گرما و سرما
 • زودرس
 • میانگین وزن میوه 260 گرم
 • ابعاد میوه 8/5×10 سانتی متر
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • تعداد لوب 4_3 عدد
 • ضخامت دیواره زیاد
 • میوه به رنگ نارنجی براق با دمگل بلند
 • بسیار پربار
 • مقاومت سطحی به سفیدک سطحی و کپک خاکستری