فلفل گلخانه ای سیترین F1

سایر مشخصات:

 • بوته قوی
 • پوشش گیاهی خوب و بسته
 • مقاوم به گرما و سرما
 • زودرس
 • تیپ میوه بلوکی
 • میانگین وزن هر میوه 200 گرم
 • ابعاد میوه 8×8 سانتی متر
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • تعداد لوب 4_3 عدد
 • ضخامت دیواره زیاد
 • میوه به رنگ زرد براق
 • بسیار پربار
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و کپک خاکستری