گوجه فرنگی گلخانه ای کاپیتان F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • زودرس
  • میوه قرمز خوش رنگ و بازار پسند
  • وزن میوه 200_180 گرم
  • 6_5 میوه درهر خوشه
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • بسیار پربار
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی (FOL 0،1)

پژمردگی ورتیسیلیومی( Va ،Vd)،ویروس موزائیک گوجه فرنگی (T0MV)

،ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)

  • مناسب برای صادرات