فلفل گلخانه ای وای F1 90

سایر مشخصات:

  • دلما تایپ
  • بوته قوی
  • رشد رویشی کند
  • دوره برداشت محصول طولانی
  • پربار
  • بسیار زودرس
  • میوه به رنگ سبز فسفری
  • ضخامت دیواره زیاد
  • مناسب برای صادرات