• هيبريد
 • تيپ نانتس
 • بوته قوي
 • ميان رس
 • طول ميوه 20-18 سانتي متر
 • ميوه کاملا سيلندري، صاف و آبدار
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • خوش رنگ و خوش طعم
 • بسيار بازارپسند
 • متحمل در مقابل شکستگي
 • مقاومت نسبي به لکه برگي آلترناريايي و سفيدک سطحي
 • عملکرد بالا
 • مناسب براي تازه خوري و فرآوري