• هیبرید
  • تیپ گالیا 
  • بسیار زودرس
  • هم رس
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • حفره بذر کوچک
  • میانگین وزن هر میوه 1670گرم