• هیبرید
  • زودرس
  • مناسب کشت پاییزه و بهاره
  • بوته قوی
  • پربار
  • فرم بوته ایستاده
  • قاصله میانگره ها کوتاه
  • میوه سیلندری شکل به طول 20-17 سانتی متر
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودریPM،,ویروس لکه حلقوی جالیزPRSV , ویروس موزاییک هندوانه WMV، ویروس موزاییک زرد زوکینی ZYMV