خیار پویا F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • میان گره ها کوتاه
  • زودرس
  • رقمی پرگل با عملکردی بسیار بالا
  • طول میوه 18 _16 سانتی متر
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • میوه سبز تیره و براق
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی، ویروس موزائیک خیار

ویروس زردی بین رگبرگی و ویروس موزائیک زرد کدو 

  • مناسب کشت بهاره