خیار فضای باز هایلَندِر F1

سایر مشخصات :

  • پارتنوکارپ
  • بوته قوی با پوشش برگی مناسب
  • بسیار پربار
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و پودری