خیار گلخانه ای وای 353 F1

سایر مشخصات:

  • بوته بسیار قوی
  • میانگره ها کوتاه
  • تک گل
  • شاخه های جانبی کوتاه
  • زودرس
  • برگ ها کوچک
  • میوه به رنگ سبز تیره و پوشیده از خار
  • طول میوه 15_13 سانتی متر
  • مقاومت نسبی به ویروس موزائیک خیار و ویروس زردی بین رگبرگی
  • مناسب برای کشت زمستانه