خیار بیبی اوسیموم F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • طول دوره باردهی بالا
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • پرگل
  • بسیار پربار
  • اندازه میوه 10_8 سانتی متر
  • میوه شیاردار به رنگ سبز خوش رنگ و بازارپسند
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و پودری