خیار فضای باز ممتاز F1

سایر مشخصات:

  • پارتنوکارپ 
  • بوته قوی
  • بسیار زودرس
  • میان گره ها کوتاه
  • میوه شیاردار به رنگ سبز تیره و براق
  • طول میوه 18_16 سانتی متر
  • ترد
  • خوش طعم
  • مقاومت نسبی CMV و CVYV