خیار بیبی ببینو F1

سایر مشخصات :

  • بوته قوی
  • طول دوره باردهی بالا
  • 2 تا 4 گل در هر بند
  • اندازه میوه 10_8 سانتی متر
  • میوه به رنگ سبز خوش رنگ و با سطحی صاف و بازار پسند
  • مقاومت نسبی به ویروس زردی بین رگبرگی و قارچ سفیدک سطحی