خیار گلخانه ای نعمت F1

سایر مشخصات:

  • بوته بسیار قوی
  • میان گره ها کوتاه
  • تک گل
  • شاخه جانبی کوتاه
  • زودرس
  • برگ ها کوچک
  • میوه به رنگ سبز تیره و پوشیده ا زخار
  • طول میوه 14_12 سانتی متر
  • مقاومت نسبی به موزائیک خیار،ویروس زردی بین رگبرگی
  • مناسب برای کشت زمستانه