خیار گلخانه ای اطلس F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی با میانگره های کوتاه
  • میان گل
  • طول میوه 18_17 سانتی متر
  • میوه شیار دار با ظاهری بسیار بازار پسند
  • مقاومت نسبی به ویروس زردی بین رگبرگی،

ویروس لکه حلقوی جالیز،ویروس موزائیک زرد زوکینی،ویروس موزائیک هندوانه،

ویروس موزائیک خیار،گموز

  • مناسب کشت پاییزه و بهاره