گوجه فرنگی وِنزا F1 _ یوکسل

سایر مشخصات:

  • زود رس
  • مناسب برای کشت پیش کار
  • بوته قوی
  • میوه ها تخم مرغی شکل و به رنگ قرمز خوش رنگ
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • وزن میوه 160_140 گرم
  • مقاوم به ویروس پژمردگی نقطه ای TSWV

پژمردگی ورتیسیلومی(Va ،Vd)،پژمردگی فوزاریومی(F 1،2،3)

مقاومت نسبی به ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی TYLCV،نماتد (Ma، Mi، Mj)