گوجه فرنگی فضای باز اسپینِل F1

سایر مشخصات:

  • میان رس
  • بوته بسیار قوی به همراه پوشش برگی عالی
  • وزن هر میوه 260_220 گرم
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • میوه به همراه کاسبرگ جدا می شود
  • خوش طعم
  • مقاومت نسبی به ویروس موزائیک گوجه فرنگی،پژمردگی ورتیسیلیومی،پژمردگی فوزاریومی

ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی، نماتد