بادمجان فضای باز سُمبرا F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • مقاوم به گرما و سرما
  • زود رس
  • میوه کاملا سیلندری و کشیده با کاسبرگی سبز و بازارپسند
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • بسیار پُربار
  • میوه به رنگ مشکی تیره و براق
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی ، سفیدک پودری، پژمردگی فوزاریومی ، پژمردگی ورتیسیلیومی
  • مناسب برای بازار داخلی