گوجه فرنگی گلخانه ای آدمیرال F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • زودرس
  • میوه قرمز خوش رنگ و بازار پسند
  • فلت و بسیار سفت
  • وزن میوه 200 تا 180 گرم
  • 6_5 میوه در هر خوشه
  • یکنواخت در شکل و اندازه ،بسیار پربار
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی (FOL 0،1)

پژمردگی ورتیسیلیومی( Va ،Vd)،  ویروس موزائیک گوجه فرنگی (T0MV)، ویروس پیچیدگی و زردی گوجه فرنگی (TYLCV)

  • مناسب برای صادرات