گوجه فرنگی گلخانه ای آماریس

سایر مشخصات :

  • بوته بسیار قوی
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • زودرس
  • هم رس و بسیار بازارپسند
  • میوه قرمز خوش رنگ و سفت با ماندگاری بالا پس از برداشت
  • بیش از 30 میوه در هر خوشه
  • وزن هر میوه 20_15 گرم
  • متحمل به شوری بالا
  • مقاومت نسبی به ویروس موزائیک گوجه فرنگی،پژمردگی فوزایورمی،پژمردگی ورتیسیلیومی و

ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی