هندوانه پیکان F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • میان رس
  • میوه بیضی شکل
  • گوشت میوه قرمز خوش رنگ و بازار پسند
  • ترد