هندوانه استورم F1

سایر مشخصات :

  • بوته قوی با پوشش برگ عالی
  • میان رس
  • میوه بیضی شکل
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • گوشت میوه خوش رنگ و ترد
  • پوست میوه ضخیم و یکنواخت
  • مناسب برای صادرات
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی و آنتراکنوز