هندوانه والنسیا F1

سایر مشخصات:

 • پوشش برگی مناسب
 • زودرس
 • میوه بیضی شکل
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • ضخامت پوست میوه 15 میلیمتر و یکنواخت
 • گوشت میوه قرمز خوش رنگ و ترد
 • دانه بندی منظم
 • دانه های کم و کوچک
 • خوش طعم
 • مقاومت نسبی یه پژمردگی فوزاریومی و آنتراکنوز
 • ماندگاری بالا پس از برداشت
 • مناسب برای صادرات