هندوانه پرادو F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • پوشش برگی عالی
  • زودرس
  • میوه بیضی کشیده
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • وزن میوه بر اساس تعداد گل در هر بوته بین 12_9 کیلوگرم
  • ضخامت پوست مناسب برای جابجایی های طولانی
  • گوشت میوه به رنگ قرمز بازارپسند
  • ترد و خوش طعم با دانه های کم و کوچک 
  • مقاومت نسبی به آنتراکنوز و پژمردگی فوزاریومی