• هيبريد
 • گلخانه اي و فضاي باز
 • بوته قوي و ايستاده
 • پوشش برگي روي ميوه عالي
 • ميوه 4لوب
 • سبزچين
 • درشت و بلوکي شکل
 • ابعاد ميوه 11*10 سانتي متر
 • صاف
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • ضخامت ديواره زياد
 • عملکرد بالا
 • تداوم در باردهي
 • متحمل به PVY 0,1,2 ، BLS 1,2,3 ، CMV ، PepMoV و TMV