گوجه فرنگی فضای باز ME40014 F1

سایر مشخصات:

  • زود رس 
  • میوه درشت با سفتی مناسب
  • شیار روی میوه کم عمق
  • همرس
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • بسیار پُربار
  • مقاومت نسبی به پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی و قارچ آلترناریا
  • بریکس 8
  • مناسب برای فرآوری