خیار فضای باز لیام F1

سایر مشخصات:

  • پارتنوکارپ
  • بوته قوی
  • زودرس
  • میانگره ها کوتاه
  • میوه شیاردار به رنگ سبز روشن
  • طول میوه 17_16 سانتی متر
  • ترد
  • خوش طعم و معطر
  • مقاومت نسبی به CMV و  CVYV