خیار فضای باز اکسلF1

سایر مشخصات:

 • پارتنوکارپ
 • بوته قوی
 • بسیار زودرس
 • باردهی طولانی
 • میوه سیلندری شکل با شیارهای مناسب
 • طول میوه 18تا 16 سانتی متر
 • میوه به رنگ سبز تیره و با نوک نیپلی شکل و بازار پسند
 • حفره بذر بسیار کوچک
 • سفت و ترد
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • مقاومت نسبی به ویروس CMV و CVYV