خیار گلخانه ای نایجل F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • شاخه های جانبی خود هرس با میان گره های کوتاه
  • زودرس با عملکرد بسیار بالا
  • میان گل
  • متوسط طول میوه 18 تا16 سانتی متر
  • میوه کشیده با شیار مناسب
  • مناسب برای کشت پاییزه
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی،ویروس موزائیک خیار،ویروس موزائیک زرد کدو و ویروس زردی بین رگبرگی