خربزه سمسوری ایوانا F1

 

سایر مشخصات:

 • زود رس
 • بوته قوی با پوشش برگی عالی و قدرت ریکاوری بالا
 • بسیار پُربار
 • وزن میوه 2_1/5 کیلوگرم
 • استحکام بافت میوه زیاد
 • ماندگاری طولانی پس از برداشت
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • شبکه بندی پوست میوه مناسب و بازارپسند
 • گوشت میوه به رنگ سبز
 • حفره بذری متوسط
 • خوش طعم و معطر
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی،پژمردگی فوزاریومی،ویروس لکه نکروتیک خربزه