خربزه آستروفیلد F1

سایر مشخصات :

  • بسیار پربار
  • بوته قوی
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • شبکه بندی مناسب و بازار پسند
  • حفره بذر کوچک
  • وزن میوه 2/5 تا 2 کیلوگرم
  • خوش طعم و معطر
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی ، پژمردگی فوزاریومی،

ویروس لکه نکروتیک خربزه