خربزه سَمسوری دیسکاوری

سایر مشخصات :

  • بوته قوی
  • پوشش برگی عالی
  • زودرس
  • میوه گرد و بازار پسند با شبکه بندی مناسب
  • عملکرد بالا
  • حفره بذر متوسط
  • گوشت میوه سفت به رنگ سبز
  • بسیار خوش طعم
  • مناسب برای بازار ایران