خربزه آیلین F1

سایر مشخصات:

  • بسیار پُربار
  • بوته قوی
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • شبکه بندی مناسب و بازارپسند
  • حفره بذر کوچک
  • میانگین وزن هر میوه 1900 گرم
  • خوش طعم و معطر
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی،پژمردگی فوزاریومی و ویروس لکه نکروتیک خربزه