هندوانه گرانادا F1

سایر مشخصات :

  • بوته قوی
  • پوشش برگی عالی
  • زودرس
  • میوه بیضی کشیده
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • ضخامت پوست مناسب برای جابجایی های طولانی
  • گوشت میوه به رنگ قرمز بازار پسند
  • ترد و خوش طعم و با دانه های کم و کوچک
  • مقاومت نسبی به آنتراکنوز و پژمردگی فوزاریومی