هندوانه کریسمون سوئیت

سایر مشخصات:

  • فاصله کاشت تا برداشت 85 روز
  • بوته قوی با پوشش برگی مناسب
  • میوه ها گرد با میانگین وزن 11 کیلوگرم
  • پوست میوه ضخیم و یکنواخت
  • مناسب برای جابجایی در مسافت های طولانی
  • گوشت میوه قرمز خوش رنگ و بازارپسند
  • تُرد
  • خوش طعم
  • مقاومت نسبی به آنتراکنوز و پژمردگی فوزاریومی