گوجه فرنگی فضای باز مارینا F1 _ گلوریا

سایر مشخصات:

  • بوته قوی با پوشش برگ مناسب
  • میان رس
  • پر بار
  • میوه تخم مرغی و بسیار سفت
  • متوسط وزن هر میوه 160_140 گرم
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی،پژمردگی ورتیسیلیومی،

شانکر باکتریایی،نماتد

  • متحمل به شوری بالا و اقلیم گرم و خشک
  • مناسب برای تازه خوری و فرآوری