گوجه فرنگی گلخانه ای گلادیو F1

سایر مشخصات:

  • بوته بسیار قوی
  • فاصله میانگره ها کوتاه
  • زودرس
  • هم رس و بسیار بازارپسند
  • میوه نارنجی خوش رنگ و سفت با ماندگاری بالا پس از برداشت
  • خوش طعم
  • 25_20 عدد میوه در هر خوشه
  • وزن میوه 20_15 گرم
  • مقاومت نسبی به ویروس موزائیک گوجه فرنگی،پژمردگی ورتیسیلیومی ،

پژمردگی فوزاریومی و ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی